ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Υπηρεσίες Διαχείρισης & Αξιολόγησης Ευπαθειών

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης ευπαθειών, γνωστές επίσης ως υπηρεσίες VA, χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν γνωστά θέματα ασφαλείας που θεωρητικά θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν οι κυβερνο-εγκληματίες με στόχο να επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των εταιρικών σας δεδομένων και υπηρεσιών.

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος

Εντοπίστε γρήγορα και διορθώστε γνωστές ευπάθειες μέσω των υπηρεσιών διαχείρισης και αξιολόγησης ευπαθειών της Logisek

Oι υπηρεσίες αξιολόγησης ευπαθειών (VA), οι συνεχείς αξιολογήσεις ευπαθειών (CVA) καθώς και η διαχείριση ευπαθειών ως υπηρεσία (VMaaS) που παρέχουμε, χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση γνωστών ευπαθειών που ενδεχομένως να υπάρχουν στα συστήματά σας.

 

Αυτές οι ευπάθειες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κυβερνο-εγληματίες ή κακόβουλους χρήστες που επιδιώκουν να επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και των υπηρεσιών του οργανισμού σας.

 

Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει μία εκτενή ανάλυση των συστημάτων, των εφαρμογών καθώς και  μία διεξοδική επιθεώρηση των δικτυακών υποδομών με στόχο να εντοπιστούν πιθανά σημεία εισόδου που θα επέτρεπαν μια εισβολή.

 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, καταρτίζουμε μια επισκόπηση της συνολικής  επιφάνειας επίθεσης της εταιρείας σας και παρέχουμε κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ευπαθειών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της συνολικής ασφάλειας του οργανισμού σας.

Προσδιορίστε, αξιολογήστε και αντιμετωπίστε τα κενά στην ασφάλεια σας

Η Logisek σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε πλήρη ορατότητα των απειλών που κρύβονται μέσα στο τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησής σας, ενισχύοντας την επίγνωση και την ανταπόκριση εντός της ομάδας σας στα πιο κρίσιμα σημεία ευπάθειας με τον υψηλότερο κίνδυνο εκμετάλλευσης.

Μέσα από μια προσαρμοσμένη και στοχευμένη προσέγγιση, εξασφαλίζουμε ότι η ομάδα σας λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα εντοπισθέντα ζητήματα.

Επιπλέον, εφόσον απαιτείται και είναι εντός του πεδίου εφαρμογής, παρέχουμε ενεργή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης και μετριασμού των ευπαθειών, βοηθώντας έτσι την επιχείρησή σας στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας της και στη μείωση των κινδύνων.
Πραγματοποιούμε συνεχή σάρωση των συστημάτων και των εφαρμογών σας για όλες τις ευπάθειες που δημοσιεύονται καθημερινά.
Δώστε προτεραιότητα και διαχειριστείτε άμεσα τις ευπάθειες υψηλού κινδύνου.
Αντιμετωπίστε ευπάθειες και εσφαλμένες ρυθμίσεις εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστήματα είναι ενημερωμένα.
Συνεχής αναφορά των ευπαθειών της πληροφοριακής υποδομής σας.

Η Διαδικασία Διαχείρισης Ευπαθειών

Κατά την υλοποίηση ενός έργου διαχείρισης ευπαθειών, υπάρχουν αρκετά στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν.
Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διακριτές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την ονομασία αυτών των σταδίων, η θεμελιώδης δομή της διαδικασίας παραμένει σταθερή, παρά τις διαφορές στην ορολογία.

H προεργασία για ένα πρόγραμμα διαχείρισης ευπαθειών
Step 1

Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής

Step 2

Καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών

Step 3

Επιλογή των εργαλείων αξιολόγησης

Step 4

Δημιουργία και βελτίωση πολιτικών και SLA

Step 5

Αναγνώριση των συστημάτων και των εφαρμογών

ΟΦΕΛΗ

Η προληπτική διαχείριση των ευπαθειών αποτελεί ένα καίριο στοιχείο της στρατηγικής ασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού σας

Προηγμένη διαμόρφωση
Η ομάδα της Logisek διαμο-ρφώνει και χειρίζεται προηγμένα εργαλεία σάρωσης ευπαθειών, προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Διαχείριση ευπαθειών
Όλα τα ευρήματα παρακο-λουθούνται και διαχειρίζονται μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης ευπαθειών της Logisek.
Όφελος
Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε και να εγκαταστήσετε το δικό σας σύστημα σάρωσης ή να ανησυχείτε για αναβαθμίσεις υλικού ή λογισμικού, η Logisek διαθέτει και εγκαθιστά τα απαραίτητα εργαλεία για εσάς
Συμμόρφωση PCI DSS
Η υπηρεσία διαχείρισης σάρωσης ευπαθειών συμβαδίζει πλήρως με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του PCI DSS.
Επαναλαμβανόμενες σαρώσεις ευπαθειών
Ανακαλύψτε σε πραγματικό χρόνο νέες ευπάθειες με την δυνατότητα συνεχούς σάρωσης. Γιατί να περιμένετε για ετήσιες δοκιμές παρείσδυσης και αναφορές, όταν μπορείτε να σαρώνετε συνεχώς τα συστήματα και τις εφαρμογές σας και να εντοπίζεται νέα κενά ασφάλειας και κινδύνους.
Αναφορά
Το σύστημα διαχείρισης ευπαθειών της Logisek παρέχει στην επιχείρηση σας - σε πραγματικό χρόνο - αναλυτικές πληροφορίες των τρωτών σημείων που έχουν ανακαλυφθεί στο πληροφοριακό περιβάλλον. Ο πίνακας διαχείρισης συγκεντρώνει τις ευπάθειες των συστημάτων που έχουν ανακαλυφθεί και σας δίνει την δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης των ευρημάτων.
Image link
Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες αξιολόγησης ευπαθειών

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης ευπαθειών αναφέρονται στη διαδικασία εντοπισμού, καταγραφής και ανάλυσης των ευπαθειών σε ένα σύστημα πληροφορικής με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας του. Στόχος τους είναι να ανακαλύψουν πιθανά σημεία εισβολής ή αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτούν εχθρικοί παράγοντες, προκειμένου να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών ή των υπηρεσιών ενός οργανισμού.

Με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εξειδικευμένων εργαλείων, η ομάδα ασφαλείας της Logisek συμμετέχει ενεργά στον καθοδήγηση, τον συντονισμό και την εποπτεία της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική παρακολούθηση και προστασία των των πληροφοριακών πόρων της επιχείρησης.

Σε σύντομη ανάλυση, η ευπάθεια είναι η αδυναμία, η απειλή είναι το μέσο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, και ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα και το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί.

Οι όροι "ευπάθεια", "κίνδυνος" και "απειλή" αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές της πληροφοριακής ασφάλειας. Αν και είναι συνδεδεμένοι, έχουν διαφορετικούς ορισμούς:

Ευπάθεια: Αναφέρεται σε μια αδυναμία που υπάρχει σε ένα σύστημα, μια εφαρμογή ή σε ένα δικτυακό εξοπλισμό που μπορεί να την εκμεταλλευτεί μια απειλή. Οι ευπάθειες μπορεί να προκύψουν από λάθη στον προγραμματισμό, απο μη ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα, απο εσφαλμένες ρυθμίσεις στο δικτυακό εξοπλισμό και γενικότερα των πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.

Κίνδυνος: Αναφέρεται στην πιθανότητα να προκληθεί ζημιά ή απώλεια από μια συγκεκριμένη απειλή που εκμεταλλεύεται μια συγκεκριμένη ευπάθεια. Ο κίνδυνος συχνά υπολογίζεται με βάση τη συχνότητα εμφάνισης της απειλής, τη σοβαρότητα της ευπάθειας και τον αντίκτυπο που θα είχε μια πιθανή παραβίαση.

Απειλή: Αναφέρεται σε κάτι ή κάποιον που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ζημιά σε ένα σύστημα, δίκτυο ή οργανισμό. Οι απειλές μπορεί να προκύψουν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνο-εγληματιών, των φυσικών καταστροφών, απο λάθοι των χρηστών ή άλλων εσωτερικών απειλών.

Η διαχείριση των ευπαθειών είναι μια διαρκής διαδικασία, ενώ από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση ευπαθειών συνήθως αποτελεί μια εφάπαξ ανάλυση των συστημάτων και των δικτύων που αποτελούν την πληροφοριακή σας υποδομή. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες μπορεί να διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις ευπαθειών χωρίς να εμβαθύνουν στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, λαμβάνοντας εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αναφορές από τα αυτοματοποιημένα εργαλεία σάρωσης ευπαθειών.

Επιπλέον, οι δοκιμές παρείσδυσης περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση και ταυτοποίηση των αδύναμων σημείων των μηχανισμών άμυνας, των συστημάτων, των δικτύων και των εφαρμογών της πληροφοριακή σας υποδομή, ωστόσο αυτές οι δοκιμές εκτελούνται λιγότερο συχνά λόγω της πολυπλοκότητας, του κόστους και των απαιτήσεων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες ευπαθείες εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά, η συστηματική σάρωση ευπαθειών (VA) διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων σας απέναντι στις πιο πρόσφατες απειλές.

Η σάρωση ευπαθειών είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που στοχεύει στον εντοπισμό γνωστών αδυναμιών που θεωρητικά θα μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν κυβερνο-εγληματίες ή κακόβουλοι χρήστες για να επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και των υπηρεσιών της επιχείρησής σας.

Από την άλλη πλευρά, μια δοκιμή παρείσδυσης περιλαμβάνει την ενεργό εκμετάλλευση των ευπαθειών από έναν σύμβουλο ασφαλείας, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διαδικασιών, προτύπων, εμπειρίας, δεξιοτήτων και δημιουργικότητας για να αναζητήσει και να εκμεταλλευτεί αδυναμίες ή λανθασμένες ρυθμίσεις με σκοπό την εκμετάλλευση των συστημάτων με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.

Συχνά, μια δοκιμή παρείσδυσης ως βασικό βήμα αρχίζει με το στάδιο της σάρωσης ευπαθειών.

Δεδομένου ότι οι δοκιμές παρείσδυσης στοχεύουν στην λεπτομερή ανάλυση και την ενεργό εκμετάλλευση των αδυναμιών των μηχανισμών προστασίας της πληροφοριακής σας υποδομής, των συστημάτων, των εφαρμογών και των δικτύων, διεξάγονται λιγότερο συχνά. Ωστόσο, καθώς νέες ευπαθείες εμφανίζονται καθημερινά, η τακτική σάρωση ευπαθειών (VA) είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε ότι τα συστήματα και τα δεδομένα σας παραμένουν προστατευμένα από τις πιο πρόσφατες απειλές.

Η συχνότητα των σαρώσεων ευπαθειών είναι μεταβλητή και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών σας συστημάτων, τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας, τις καθορισμένες απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς και τις συχνές αλλαγές στο πληροφοριακό σας περιβάλλον.

Συνηθίζεται οι σαρώσεις ευπαθειών να πραγματοποιούνται τακτικά, όπως καθημερινά, εβδομαδιαίως, κάθε δύο εβδομάδες ή μηνιαίως, για την άμεση ανίχνευση νέων ευπαθειών και την έγκαιρη αντιμετώπιση όσων έχουν ήδη προσδιοριστεί. Εντούτοις, το πόσο συχνά θα γίνονται εξαρτάται από τις ειδικές ανάγκες και τις προτεραιότητες ασφαλείας της επιχείρησής σας.

Για την καθοριστική συχνότητα των σαρώσεων ευπαθειών, είναι συνετό να απευθυνθείτε στην ομάδα της Logisek. Είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε στην εκπόνηση ενός προσαρμοσμένου προγράμματος σάρωσης, ανταποκρινόμενοι στις ειδικές ανάγκες και στο προφίλ κινδύνου της επιχείρησής σας.

Λόγω της ταχείας εξέλιξης του τοπίου απειλών, οι επιχειρήσεις προτιμούν όλο και περισσότερο να πραγματοποιούν εβδομαδιαίες σαρώσεις ευπαθειών, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το Common Vulnerability Scoring System (CVSS) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτό βιομηχανικό πρότυπο που χρησιμοποιεί η Logisek, καθώς και πολλοί άλλοι οργανισμοί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για την αξιολόγηση και κοινοποίηση της σοβαρότητας και των χαρακτηριστικών των ευπαθειών. Η βαθμολογία CVSS κυμαίνεται από 0,0 έως 10,0, και η βάση δεδομένων ευπαθειών (NVD) καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της βαθμολογίας του κινδύνου ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευπαθειών. Οι βαθμολογίες CVSS v3.1 και οι αντίστοιχες βαθμολογίες κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

CVSS Score
Severity Rating
0.0
None
0.1-3.9
 Χαμηλή σοβαρότητα(Low)
4.0-6.9
        Μεσαία σοβαρότητα(Medium)
7.0-8.9
Υψηλή σοβαρότητα(High)
9.0-10.0
             Πολύ υψηλή σοβαρότητα(Critical)

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των βαθμολογιών CVSS βασίζονται σε διάφορα χαρακτηριστικά των ευπαθειών, όπως η επίδραση, η εκμετάλλευση, η πληγείσα λειτουργία και η αυθεντικοποίηση.

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD) παρέχει μια ενημερωμένη βάση με όλες τις γνωστές ευπάθειες (CVEs), παρέχοντας τις αντίστοιχες βαθμολογίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο κατάλογος των CVE προέρχεται από την MITRE Corporation, η οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την δημιουργία της βάσης CVE το 1999. Η MITRE παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε ευπάθεια και διασφαλίζει τον αυτόματο συγχρονισμό της βάσης της με την Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD).

Μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών συνάπτεται ένα σύμφωνο εχεμύθειας που σκοπό έχει την προστασία της εμπιστευτικότητας όλων των κοινοποιημένων πληροφοριών (NDA). Τηρούμε αυστηρές πολιτικές για την χρήση των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνικής αναφοράς βασισμένης στα ανακαλυφθέντα ευρήματα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυσης.

Τα δεδομένα των πελατών της Logisek που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη τοποθεσία εντός ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες διαγράφονται πλήρως μετά την ολοκλήρωση του έργου με σκοπό διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Για να λάβετε μια προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες αξιολόγησης ευπαθειών (VA), συνεχής αξιολόγησης ευπαθειών (CVA) η/και διαχείρισης των ευπαθειών ως υπηρεσία (VMaaS), θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής. Η ομάδα της Logisek είναι στη διάθεση σας για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαιτήσεις σας θα καλυφθούν πλήρως.

Στη Logisek, πιστεύουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας σας με ευελιξία και έλεγχο επί των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτόν τον λόγο, εισάγαμε το καινοτόμο σύστημα πίστωσης Charge Credit.

Γιατί να επιλέξετε το σύστημα πίστωσης Charge Credit;

Ενδυνάμωση και Έλεγχος: Εξοπλίστε την ομάδα σας με την ευελιξία να καθορίζει τη στιγμή και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών παρείσδυσης.

Απλοποιημένος Προϋπολογισμός: Τέλος στις συνεχής περίπλοκες προσφορές και τις οικονομικές αβεβαιότητες. Αποκτήστε μοναδες πίστωσης εκ των προτέρων και εφαρμόστε τες όπως και όποτε εσείς επιθυμείτε, καθιστώντας τον προϋπολογισμό απλό και προβλέψιμο.

Εξατομικευμένη Ασφάλεια: Η ομάδα σας γνωρίζει καλύτερα. Επιλέξτε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα της Logisek σας προσφέρει πλήρη ευελιξία καθώς προσαρμόζεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στη Logisek, αφιερωνόμαστε στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των απειλών που παρουσιάζουν οι κυβερνο-εγκληματίες, διεξάγοντας ολοκληρωμένες προσομοιώσεις πραγματικών επιθέσεων υψηλού επιπέδου, μέσω της γκάμας προϊόντων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.

Χάρη στην εμπειρία μας, έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς σκέψης και τις τακτικές των κυβερνο-εγκληματιών, επιτρέποντάς μας να προετοιμάσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες μας για τις καθημερινές κυβερνο-απειλές που αντιμετωπίζουν.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ειδικοί μας, πραγματοποιούν μια εξονυχιστική ανάλυση κάθε ευπάθειας που έχει ανιχνευθεί, διασφαλίζοντας πως έχετε μια περιεκτική εποπτεία των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και την επίλυση των εντοπισθέντων ζητημάτων.

Η Logisek ειδικεύεται στην εντοπισμό αδυναμιών ασφαλείας σε δίκτυα, συστήματα, εφαρμογές καθώς και σε όλα τα επίπεδα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέψουν την αύξηση των προνομίων, την επεξεργασία δεδομένων ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες ή λειτουργίες.

Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει λεπτομερείς επιθεωρήσεις και επαλήθευση όλων των εκμεταλλεύσιμων αδυναμιών μέσω χειροκίνητης ανάλυσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των δοκιμών παρείσδυσης, η Logisek προσφέρει καθοδήγηση για τη διόρθωση των αδυναμιών. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση σας στην κυβερνοασφάλεια και να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός σας είναι απόλυτα προστατευμένος απέναντι σε πιθανές απειλές.

Πλάνα & Τιμές

Υπολογίστε εκ των προτέρων το κόστος των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της φύσης της, έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα πακέτα που προσφέρει η Logisek.

Image link
Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek
Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing